Regulamin

Regulamin domów nad jeziorem

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i najmu domów. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu. W momencie dokonania rezerwacji umowę najmu krótkoterminowego uważa się za zawartą.
 2. Domy nad jeziorem oferują klientom indywidualnym oraz zorganizowanym grupom klientów (dalej Wynajmujący) usługi krótkotrwałego wynajmu znajdujących się na terenie domków, zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem. Szczegółowe informacje na temat domków i ich wyposażenia oraz cen można uzyskać pod numerem tel. 506065300, 506150111 oraz 501760705 lub na stronie internetowej mazuryjezioro.pl
 3. Dane firmy:

  Domki Na Mazurach Dariusz Suchecki
  ul. Raszyńska, nr 90
  Michałowice 05-816

  Numer NIP: 5221816530
  Numer REGON: 015219540

 

§ 2. Rezerwacja i przedpłata

 1. Do pobytu na terenie obiektu upoważnia dokonana wcześniej wstępna rezerwacja oraz wniesiona na jej potwierdzenie zaliczka, której dokonuje się zgodnie z następującymi zasadami:
  1. przedmiotem rezerwacji jest najem wybranego domku bądź domków. Minimalny okres najmu wynosi 2 doby pobytu – poza sezonem, w sezonie 1 tydzień i wielokrotność tygodnia, który rozpoczyna się o godzinie 16.00, w dniu przyjazdu a kończy o godz. 11.00 w dniu wyjazdu poza sezonem. W sezonie pobyt rozpoczyna się o godzinie 16.00 a kończy o godzinie 10.00
  2. zgłoszenia rezerwacji można dokonać telefonicznie pod numerem tel. 506065300 oraz 506150111 (Dom Borowa Przystań, Dom na plaży, Rybacka Osada, Wiejska Chata, Dom na wodzie 8 osobowy, Willa Perła Jezior) albo pocztą elektroniczną pod adres e-mail kontakt@mazuryjezioro.pl, oraz pod numerem 501760705 (Dom na wodzie 14 osobowy oraz Dom w Zatoce) lub pocztą elektroniczną pod adres e-mail kuba@mazuryjezioro.pl
  3. rezerwacja wstępna wygasa w przypadku nie wpłynięcia w ciągu 3 dni przedpłaty na wskazany rachunek bankowy.
  4. wysokość przedpłaty wnoszonej na poczet pobytu wynosi 30 % opłaty za cały okres, którego dotyczy rezerwacja, pozostała kwota winna być dokonana w pierwszym dniu pobytu przy odbiorze kluczy od domku lub przed przyjazdem na konto bankowe. W niektórych przypadkach Właściciel ma prawo zażądać wpłaty całej kwoty przed przyjazdem.
  5. Uzgodnioną rezerwację wstępną należy potwierdzić wpłacając na Nr konta Dariusz Suchecki 23 1020 1055 0000 9802 0438 6470 wpisując w tytule wynajem pokoi w terminie…
  6. W przypadku rezygnacji z wynajmu przedpłata nie jest zwracana.
  7. Sugerujemy aby przed wpłatą wymaganej przedpłaty obejrzeli Państwo wybrany obiekt osobiście w celu zweryfikowania czy spełnia on Państwa wymagania.
 2. Skrócenie przez Wynajmującego pobytu w domku nie upoważnia do żądania zwrotu wniesionej już opłaty. Przedłużenie pobytu w domku ( ponad czas wskazany w dobie hotelowej ( godz. 11.00, w sezonie godz. 10.00) wymaga zgody właściciela. Powoduje naliczenie opłaty wg stawki 100 pln/godzina.
 3. Wpłata przedpłaty przez Wynajmującego oznacza, że akceptuje on przedmiotowy regulamin najmu.
 4. W dniu rozpoczęcia pobytu pobierana jest zwrotna kaucja w wysokości 2000 pln w przypadku (Domu Borowa Przystań, Domu w Zatoce, Willi Perła Jezior) oraz 1500 pln w przypadku Domu Rybacka Osada, Wiejska Chata, Dom na Plaży, domy na wodzie)
 5. Na koniec pobytu pobierana jest oplata za sprzątanie w wysokości 250 pln lub 350 pln (Borowa Przystań, Dom w Zatoce,Willa Perła Jezior).

 

§ 3. Zasady użytkowania

 1. W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Ponadto, zabronione jest palenie ognia w miejscach do tego nie przeznaczonych, pozostawianie otwartego ognia bez nadzoru, użytkowania żelazek, kuchenek oraz urządzeń grzewczych poza będącymi na wyposażeniu domków, a także innych urządzeń mogących powodować zagrożenie pożarowe.
 2. W przypadku, gdy Wynajmujący w sposób znaczący narusza spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, Właściciel zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Wynajmującemu pobytu w Domku i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.
 3. Jeśli wskutek wykroczenia przeciwko ciszy nocnej obowiązującej od godziny 22:00 do 6:00 Właściciel lub osoba odpowiedzialna za klucze zostanie zmuszona do uzasadnionej interwencji policji, Właściciel ma prawo do natychmiastowego wypowiedzenia Najmu.
 4. O konieczności dokonania napraw w Domku przed przystąpieniem do użytkowania Wynajmujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Właściciela obiektu.
 5. W momencie przekazania przez Właściciela kluczy do domku stają się Państwo jego gospodarzami ze wszystkimi tego konsekwencjami.
 6. Za zgubienie klucza do domku lub sprzętu pływającego jest pobierana opłata manipulacyjna w wysokości 50 pln.
 7. Wynajmujący nie ma prawa bez wcześniejszej pisemnej zgody Właściciela obiektu dokonywać jakichkolwiek napraw lub czynić jakichkolwiek nakładów lub zmian w domku. O konieczności dokonania napraw lub nakładów Wynajmujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Właściciela Obiektu lub osobę do tego upoważnioną.
 8. Z końcowe sprzątanie pobierana jest dodatkowa oplata w wysokości od 250 pln do 350 pln w zależności od domu. Wynajmujący zobowiązany jest do utrzymywania oraz zwrotu Domku w stanie zastanym, co obejmuje w szczególności pozostawienie umytych naczyń, sprzętów kuchennych, grilla, wyrzucenia śmieci. W przypadku rażącego nieporządku może zostać pobrana dodatkowa oplata w wysokości 250 pln.
 9. Wszelkie ewentualne usterki w domkach oraz inne problemy dotyczące funkcjonowania domku wynikłe w trakcie użytkowania, Goście są zobowiązani zgłaszać na bieżąco Właścicielowi lub osobie upoważnionej. Dokonane zniszczenia obciążają Gości określonego domku.
 10. Umowa zawarta pomiędzy Właścicielem a Wynajmującym nie obejmuje dojazdu, wyżywienia oraz organizacji czasu pobytu.
 11. Użytkownicy grilla i kominka zobowiązani są do pozostawienia czystości po zakończonym grillowaniu czy paleniu. Węgiel drzewny, brykiet Goście organizują we własnym zakresie.
 12. Drzewo do kominka płatne wg zużycia 400 pln/m3.
 13. Za zużytą energię elektryczną płaci Wynajmujący wg obowiązujących stawek, cena 1kw/h wynosi 1,60 pln.
 14. Nie odpowiadamy w najętym lokalu za pozostawione mienie Klienta. Klient dołoży wszelkich starań aby zabezpieczyć należycie swoje mienie.
 15. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem wody, prądu, internetu, telewizji.
 16. W przypadku przekroczenia deklarowanej liczby osób korzystających z Domku (bez zgody i wiedzy Właściciela lub osoby upoważnionej), należy się liczyć z dodatkową opłatą podaną w cenniku oraz jednorazową opłatą manipulacyjną w wysokości 1500 pln.
 17. Zabroniona jest zamiana domków między Gośćmi, przesuwanie lub przenoszenie mebli, zamiana naczyń oraz innego wyposażenia domków.
 18. Do stałego pobytu na terenie upoważnieni są jedynie Goście; przy czym, pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 na terenie dozwolony jest wyłącznie pod opieką osób dorosłych. Osoby niebędące Gośćmi, a przebywające na terenie na zaproszenie Gości, zobowiązane są do opuszczenia terenu do godziny 22.00, a ich nocowanie bez zgody gospodarza obiektu jest zabronione. Goście, którzy zaprosili takie osoby, ponoszą za nieodpowiedzialność, w tym za przestrzeganie przez te osoby postanowień niniejszego Regulaminu.
 19. Goście oraz inne osoby zakłócające spokój i porządek lub naruszające inne postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być usunięte przez Właściciela z jego terenu, bez prawa do jakiegokolwiek odszkodowania.
 20. Zezwala się Gościom na parkowanie ich samochodów oraz innych pojazdów na terenie obiektu. Parking na terenie Ośrodka jest bezpłatny i niestrzeżony. Goście parkują swoje pojazdy na terenie obiektu bez zawierania umowy przechowywania tych pojazdów oraz pozostawionych w nich rzeczy i pieniędzy, ani innej umowy o podobnym charakterze. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za utratę, zniszczenie lub uszkodzenia tych pojazdów oraz pozostawionego w nich mienia.
 21. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych na terenie obiektu powstałe z jego winy lub winy odwiedzających. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu lokalu najemca wyraża zgodę na obciążenia go kosztami naprawy lub usunięcia szkody.
 22. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę, Wynajmujący zobowiązany jest do powiadomienia telefonicznie Właściciela obiektu.
 23. Zakwaterowanie i wykwaterowanie następuje w Domku w obecności Właściciela lub osoby upoważnionej.
 24. Na okres wyjazdu-pobytu zalecane jest zawarcie ubezpieczenia we własnym zakresie. Najpełniejszej informacji na ten temat udzielą Państwu firmy ubezpieczające turystów.
 25. Cena usług świadczonych przez Właściciela Domków nie obejmuje ubezpieczenia. Za doznane urazy, szkody i zniszczenia majątku (szkody spowodowane na zdrowiu i majątku trzeciej osoby) w czasie całego rekreacyjnego pobytu, nie ponosimy odpowiedzialności.
 26. Wynajmujący po przyjeździe, ale przed wprowadzeniem się zobowiązany jest odebrać Domek, tzn. sprawdzić meble, okna, kabiny prysznicowe, stół bilardowy, sprzęt pływający znajdujący się nad jeziorem oraz pozostałe urządzenia znajdujące się w Domku.
 27. Uwagi co do uszkodzeń, zniszczeń należy zgłosić natychmiast bezpośrednio do Właściciela lub osoby upoważnionej.
 28. Właściciel dopuszcza możliwość stwierdzenia uszkodzeń tzw. Ukrytych, ale tylko w elementach niewidocznych (takich jak uszkodzone łóżko, drzwi do szafy itp.)
 29. Brak uwag ze strony Wynajmującego co do takich uszkodzeń w ciągu 4 godzin po otrzymaniu kluczy oznacza, że Wynajmujący nie ma zastrzeżeń co do całego lokalu.
 30. Wynajmujący odpowiada finansowo za szkody powstałe w czasie jego pobytu i wyraża zgodę na to, aby wszelkie naprawy zniszczeń lub usunięcia usterek wykonane zostały na jego koszt.
 31. Wynajmujący zobowiązuje się również do przestrzegania regulaminu korzystania z basenu i sauny, który dostępny jest w każdym domu.
 32. Nie wynajmujemy domów na wieczory kawalerskie i męskie wypady. W przypadku ukrycia takiej informacji Właściciel zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Wynajmującemu pobytu w Domku i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy.
 33. Nie akceptujemy pobytów z psami.
 34. Najemca nie odpowiada za brak możliwości najmu wskutek pozytywnych wyników testów na COVID-19, odbywanej choroby bądź wymaganej kwarantanny.
 35. Po odbiorze domku od opiekuna reklamacje nie będą uwzględniane.

 

§ 4. Prawo

 1. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Właścicielem a Wynajmującym jest polskie prawo. Ewentualne spory rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku nieporozumienia sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Właściciela.
 2. Właściciel Domków nad jeziorem przeprasza za prawniczy ton niniejszego Regulaminu jednakże mały promil Gości wymaga jasnych zasad i norm prawnych podczas swojego pobytu w Domkach

Rezerwacja Domków nad Jeziorem

Domki nad jeziorem

Kontakt w celu rezerwacji domu:

Willa Perła Jezior, Dom na Plaży, Dom na wodzie na 8 osób,
Borowa Przystań, Rybacka Osada, Wiejska Chata, Borowik

 

Kontakt w celu rezerwacji domu:
Dom na wodzie na 14 osób, Dom w zatoce na 21 osób

WILLA PERŁA JEZIOR

Krzywe działka nr 243/9
11-700 Mrągowo

DOM NA PLAŻY

Krzywe nr działki 243/9
11-700 Mrągowo

DOM NA WODZIE - na 8 osób

Dłużec 37
11-710 Piecki

DOM NA WODZIE - na 14 osób

Dłużec 39
11-710 Dłużec

DOM W ZATOCE na 21 osób

Dłużec 39
11-710 Dłużec

DOM "BOROWA PRZYSTAŃ"

Borowe 40
11-731 Borowe

DOM RYBACKA OSADA

Dłużec 12
11-710 Dłużec

DOM WIEJSKA CHATA

Dłużec 11a
11-710 Dłużec

DOM BOROWIK

Borowe 62
11-731 Borowe